Tag Archives: Basar Saraswti Temple Timings

Sarswati-Temple-Akshara-Abhyasam

Gnyana Sarasawti Temple Akshara Abhyasam

Now a day’s numerous pilgrims are coming to Gnyana Sarasawti Temple Basar to perform “Akshara Abhyasam” for their Children. Many people take their offspring to Basar for “Akshara Abhyasam” before…